ویروس-web-page-blocker

ویروس برای پر کردن هارد

ویروس برای بهم ریختن اطلاعات هارد

ویروس برای فرمت کردن سیستم قربانی

Mother Bord ویروس برای سوزاندن

ویروس ریست کردن کامپیوتر پس از مدت ۸۰ ثانیه درصورت اتصال به اینترنت

ویروس برای سوزاندن Cpu

0